Jedyny taki kurs na żywo

WYGODNA FORMUŁA

Spotkania odbywają się online na platformie Clicimeeting, na żywo w wyznaczonych godzinach. Wygodna formuła kursu online pozwoli ci na uczestnictwo w nim w dogodnym dla siebie miejscu.

DOSTĘP DO NAGRAŃ

Kurs online, na żywo w czasie rzeczywistym z dostępem do nagrań. Szkolenia odbywają się w pokoju konferencyjnym ClickMeeting. Przed każdym spotkaniem otrzymasz link do zalogowania na szkolenie.

CASE STUDY

Studia przypadków (case study) stanowią kluczową część kursu, umożliwiając uczestnikom zgłębienie konkretnych sytuacji i problemów związanych z tematyką kursu. 

CERTYFIKAT MEiN

Po zakończonym kursie uzyskasz zaświadczenie na druku MEiN oraz certyfikat ukończenia kursu.

Kurs jest skierowany do:

R

Pracownicy Centrów Usług Wspólnych obsługujący placówki oświatowe

R

Dyrektorzy placówek oświatowych publicznych oraz na prawach publicznych

R

Kadry Administracyjnej Oświaty

POZNAJ SYLLABUS KURSU

PROWADZĄCA KAROLINA NIEDZIELSKA

Kadry W OŚWIACIE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MODUŁU KADRY W OŚWIACIE

MODUŁ ZATRUDNIENIE NAUCZYCIELI

Podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielami

 • Umowa na czas określony
 • Umowa na czas nieokreślony
 • Mianowanie
 • Dokumenty

Zatrudnienia nauczycieli na podstawie umowy na czas określony

 • Umowa z nauczycielem
 • Rozpoczynającym prace w placówce oświatowej
 • Zatrudnienia na podstawie zgody organu prowadzącego nauczyciela
  nieposiadającego kwalifikacji
 • Umowa na zastępstwo
 • Umowa z uwagi na potrzeby potrzeby wynikającej z organizacji nauczania
 • Limit umów na czas określony

Zatrudnienia na podstawie umowy na czas nieokreślony

 • Przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Zatrudnienia na podstawie mianowania

 • Przesłanki
 • Przekształcenie umowy o pracę w mianowanie
 • Utrata zatrudnienia na podstawie mianowania

Zatrudnienie nowego nauczyciela

 • Badania profilaktyczne, w tym przejęcie orzeczenia i skierowania z innej placówki oświatowej
 • Dane osobowe wymagane od kandydata do pracy i pracownika
  zawarcie umowy o pracę / aktu mianowania
 • Warunki zatrudnienia
 • Szkolenie BHP
 • Zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ustalenie obowiązków podatkowych (PIT-
  2)
 • Powiadomienie komornika o nawiązaniu stosunku pracy z nauczycielem – dłużnikiem
 • Poinformowanie o PPK i wypłata transferowa
 • Dane nauczyciela pozyskiwane w trakcie zatrudnienia: niekaralność, rejestr sprawców przestępstw seksualnych, ewidencja postępowań dyscyplinarnych
 • Dokumenty

Urlopy i inne zwolnienia od pracy

 • Usprawiedliwianie nieobecności- nieobecności płatne i niepłatne
 • Urlop bezpłatny
 • Urlop okolicznościowy
 • Urlop dla poratowania zdrowia
 • Urlop wypoczynkowy w placówce feryjnej
 • Urlop wypoczynkowy w placówce nieferyjnej
 • Urlop wypoczynkowy dyrektora
 • Urlop uzupełniający i urlop zaległy
 • przedawnienie prawa do urlopu
 • Zwolnienie na działanie siły wyższej
 • Urlop szkoleniowy i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli

Dokumentacja pracownicza

 • Zmiany w dokumentacji pracowniczej
 • Akta osobowe
 • Okres archiwizacji
 • Pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy
 • Kontynuacja prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Wydawanie kopii całości lub część dokumentacji pracowniczej
 • Elektronizacja dokumentacji pracowniczej
 • Specyficzne dokumenty związane z zatrudnianiem i przebiegiem zatrudnienia nauczycieli

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 • Ochrona nauczycielki w ciąży
 • Opieka na zdrowe dziecko do lat 14
 • Nauczyciel wychowujący dziecko do lat 4
 • Urlop macierzyński
 • Urlop rodzicielski
 • Urlop ojcowski
 • Urlop wychowawczy
 • Obniżenie wymiaru etatu dla osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego
 • Przerwa w pracy dla nauczycielki karmiącej
 • Urlop opiekuńczy

Czas pracy

 • Normy czasu pracy nauczyciela
 • Wymiar czasu pracy
 • Obniżenie wymiaru zajęć
 • Uśrednianie i uzupełnianie pensum
 • Doba i tydzień pracownicze
 • Dobowy i tygodniowy odpoczynek
 • Zastępstwa doraźne
 • Godziny ponadwymiarowe
 • Zakaz zastępstw koleżeńskich
 • Ewidencja czasu pracy
 • Czas pracy nauczyciela niepełnosprawnego
 • Praca w porze nocnej
 • Praca w dni wolne i święta

Zakończenie stosunku pracy

 • Wstęp- zakończenie stosunku pracy
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Porozumienie stron
 • Wypowiedzenie
 • Ochrona przed wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie – upływ czasu, na który umowa była zawarta
 • Cofnięcie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia
 • Powiadomienie komornika o ustaniu zatrudnienia
 • Wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych
 • Przeniesienie nauczyciela w stan nieczynny

Świadectwo pracy

 • Termin i sposób wydania świadectwa pracy
 • Elementy świadectwa pracy

Płace W OŚWIACIE

PROWADZĄCA RENATA MAJEWSKA

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MODUŁU PŁACE W OŚWIACIE

MODUŁ I – Podstawowe składniki wynagradzania nauczycieli

Zasady ustalania wynagrodzenia nauczycieli

 • Reżimy obliczania wynagrodzeń nauczycieli (nauczyciela samorządowi i państwowi)
 • Podstawy prawne (Karta nauczyciela, rozporządzenia)
 • Składniki wynagrodzenia nauczycieli i inne świadczenia pracownicze
  przysługujące tej grupie zawodowej
 • Terminy wypłaty nauczycieli
 • Zasada wypłaty wynagrodzenia z dołu i jej skutki
 • Pojęcie pensum (standardowe, obniżone, podwyższone i łączone)
 • Kwalifikacja płacowa i przeszeregowania płacowe

Wynagrodzenie zasadnicze

 • Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i podmioty je ustalające
 • Mechanizmy wzrostu wynagrodzenia zasadniczego
 • Przeliczanie stawek minimalnych dla zwiększonego pensum

Wynagrodzenie za dni przepracowane (częściowe)

 • W miesiącu, gdy nauczyciel chorował
 • W miesiącu, gdy nauczyciel korzystał z urlopu bezpłatnego lub
  wychowawczego
 • W miesiącu, gdy nauczyciel zaczął bądź skończył pracę w trakcie miesiąca

Najważniejszy dodatek – wysługa lat

 • Szacowanie wysokości
 • Okresy uprawniające
 • W podstawowym i dodatkowym miejscu pracy

Pozostałe dodatki do wynagrodzenia zasadniczego

 • Funkcyjny (stanowiska, na jakich przysługuje, ustalanie wysokości, stosunek do stawki osobistego zaszeregowania)
 • Za pracę w trudnych warunkach (za jakie prace przysługuje, określanie
  proporcji do liczby godzin pracy w trudnych warunkach)
 • Motywacyjny (komu dyrektor go przyznaje, wysokość)
 • Inne dodatki (walutowy, służbowy, za uciążliwość pracy)

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw

 • Definicja pracy ponadwymiarowej i doraźnego zastępstwa
 • Zlecanie pracy ponadwymiarowej z urzędu i za zgodą nauczyciela
 • Zaplanowane i niezrealizowane zajęcia
 • Ustalanie wynagrodzenia

MODUŁ II – Podstawowe składniki wynagradzania nauczycieli

Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Zasady ustalania urlopu wypoczynkowego nauczycieli w placówkach feryjnych i nieferyjnych
 • Składniki wliczane i niewliczane do podstawy wymiaru wynagrodzenia i
  ekwiwalentu za urlop
 • Dzielniki podstawy wymiaru

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli

 • Ustalanie stażu jubileuszowego
 • Obliczenia w szczególnych sytuacjach (np. jubileuszówka przysługująca we wrześniu)
 • Wcześniejsze uzyskanie prawa do nagrody jubileuszowej
 • Jubileuszówka w dwóch miejscach pracy
 • Skutki spóźnionego udowodnienia okresów wliczanych do stażu

Odprawy dla nauczycieli

 • W związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkoły
 • W związku z orzeczeniem niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy
 • Z tytułu wygaśnięcia stosunku pracy po urlopie bezpłatnym udzielonym w związku z przeniesieniem do stałego miejsca zamieszkania małżonka
 • W związku z cofnięciem skierowania do nauki religii
 • Emerytalna i rentowa

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynasta pensja)

 • Warunek przepracowania 6 miesięcy i zgodnie z organizacją pracy w szkole
 • Ustalanie stażu na poczet trzynastki
 • Składniki wliczane do podstawy wymiaru i wyłączane

Inne składniki wynagrodzenia należne nauczycielom

 • Nagroda z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Dodatek miejski
 • Dodatek wiejski
 • Zasiłek na zagospodarowanie
 • Za pracę w dniu wolnym
 • Za urlop dla podratowania zdrowia
 • Za stan nieczynny
 • Z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Specyfika ustalania zasiłków chorobowych i macierzyńskich dla nauczycieli

 • Wliczanie składników wynagradzania nauczycieli do podstawy wymiaru zasiłków
 • Analiza poszczególnych elementów płacowych pod kątem ich uwzględniania w zasiłkach

MODUŁ III – Świadczenia socjalne dla nauczycieli

Świadczenia na start dla nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu
Świadczenie urlopowe

 • Termin wypłaty
 • Wysokość
 • Odniesienie do odpisu podstawowego

Zasady ustalania odpisów na fundusz socjalny w szkole

 • Odpisy za nauczycieli
 • Odpisy za pracowników administracyjnych
 • Zwiększenia na byłych pracowników – emerytów i rencistów

Osoby uprawnione do korzystania ze środków socjalnych w szkole

 • Pracownicy i członkowie ich rodzin
 • Byli pracownicy – emeryci lub renciści i członkowie ich rodzin
 • Prawidłowe zdefiniowane w regulaminie socjalnym pojęcia „członek rodziny osoby uprawnionej”

Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym

 • Regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
 • Analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
 • Komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
 • Kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
 • Weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
 • Zasady dokumentowania przyznanej pomocy
 • Czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej
Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego

 • Paczki dla dzieci
 • Karnety do klubu fitness
 • Zapomogi
 • Wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
 • Pożyczki mieszkaniowe z zfśs
 • Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
 • Dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs
Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku

 • Rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
 • Budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
 • Definicja rodziny w regulaminie socjalnym
 • Ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
 • Ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
 • Ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
 • Analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
 • Procedura starań o świadczenia socjalne

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs
Utworzenie i działalność komisji socjalnej

 • Powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
 • Organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu pomocy socjalnej)
 • Regulamin działania komisji

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń socjalnych wypłacanych nauczycielowi

MODUŁ IV– Rozliczanie wynagrodzenia nauczycieli na liście płac

Co to jest lista płac i jakie zawiera elementy

 • Jakie przepisy reguluję zasady tworzenia listy płac?
 • W jakiej postaci sporządzamy listę płac?
 • Co na niej rozliczamy?
 • Co to jest karta ewidencji czasu pracy i jak ją sporządzamy?

Co należy do przychodów ze stosunku pracy nauczycieli

 • Kiedy powstaje przychód ze stosunku pracy?
 • Jak wyceniać przychody z naturze
 • Czy wszystkie podlegają opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Jakie składki społeczne pobieramy z pensji nauczyciela

 • Które składki na ubezpieczenia społeczne finansuje płatnik, a które
  ubezpieczony?
 • Co wliczamy do podstawy ich wymiaru, a co pomijamy?
 • Co to jest górna roczna podstawa składki emerytalnej i rentowej?
 • Czy wszystkie przychody oskładkowane są równie opodatkowane PIT?

Na jakich zasadach naliczamy składkę zdrowotną

 • W jaki sposób ustalić podstawę jej wymiaru?
 • Kiedy obniżamy składkę zdrowotną do wysokości „starej” zaliczki na PIT?
 • Czy składkę zdrowotną można odliczyć od zaliczki na PIT?

Kiedy nauczyciel może złożyć oświadczenie PIT-2

 • Jakie wnioski pracownik może zgłosić poprzez PIT-2?
 • Od kiedy płatnik musi je honorować?
 • Które wnioski pracodawca respektuje po ustaniu zatrudnienia, a które nie?

Jakie koszty uzyskania stosujemy do przychodów nauczyciela

 • Kiedy koszty podstawowe, kiedy podwyższone, a kiedy autorskie?
 • Które koszty płatnik odlicza z urzędu, a które na wniosek?
 • Czy pracownik może w ogóle zrezygnować z kosztów?
 • Jakie koszty przysługują pracownikowi zdalnemu?

Podbór zaliczek na PIT od przychodów z pracy nauczyciela

 • Na jakich zasadach ustalamy zaliczki progresywne?
 • Kto może złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem?
 • W jakim celu pracownika składa wniosek o „podział” kwoty zmniejszającej podatek?

W jaki sposób obliczamy wynagrodzenie netto nauczyciela (do wypłaty) - przykłady
Jakie zwolnienia z serii PIT-0 stosujemy do nauczyciela?

 • Na jakich warunkach pracownik może korzystać z ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin, ulgi dla seniora lub ulgi na powrót?
 • Ile dziecko może dorobić, aby rodzic nie stracił prawa do ulgi 4+?
 • Czy nagroda jubileuszowa podlega pod zwolnienie dla seniora?
 • Które zwolnienie z PIT płatnik stosuje z urzędu, a które na wniosek?
 • Czy wniosek o objęcie którąś z ww. ulg obowiązuje w kolejnych latach
  kalendarzowych?

PROWADZĄCA AGNIESZKA ŻARECKA

RODO

CZĘŚĆ WSPÓLNA ZARÓWNO DLA KURSU KADRY, JAK I PŁACE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MODUŁU RODO

Przesłanki zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych

 • Dane osobowe
 • Szczególna kategoria danych
 • Przetwarzanie
 • Pseudonimizacja
 • Administrator danych
 • Podmiot przetwarzający

Zasady prawidłowego przetwarzania danych w działach kadr i płac

 • Zgodność z prawem, rzetelność, przejrzystość u podstaw prawidłowego przetwarzania danych
 • Zasada ograniczonego celu
 • Zasada minimalizacji danych
 • Zasada prawidłowości
 • Zasada ograniczonego przetwarzania
 • Zasada integralności i poufności
 • Zasada rozliczalności

Podstawy prawne zbierania i przechowywania danych osobowych

 • Zgoda
 • Umowa lub czynności niezbędne do zawarcia umowy
 • Obowiązek prawny
 • Ochrona żywotnych interesów
 • Interes publiczny
 • Prawnie uzasadniony interes

Warunki wyrażenia zgody przez osobę fizyczną

 • Dobrowolność
 • Świadomość
 • Czytelność i prostota
 • Odwołalność

Jakie informacje przekazać na temat przetwarzania danych aby spełnić wymogi prawne

 • Podstawa prawna
 • Zakres klauzuli informacyjnej
 • Sposoby udostępnienia wymaganych informacji

Rodzaje zabezpieczeń zwiększających poufność przetwarzanych danych

 • Środki techniczne – dobrowolne i obowiązkowe
 • Środki organizacyjne – dobrowolne i obowiązkowe

Istota Polityki Bezpieczeństwa Informacji

 • Podstawa prawna
 • Elementy składowe
 • Charakterystyka dokumentu

Lista przysługujących praw osobom, których dane są przetwarzane oraz zasady wykonalności

 • Prawo dostępu do danych
 • Prawo do sprostowania
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu

Lista obowiązków administratora na gruncie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 • Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych
 • Powołanie inspektora ochrony danych
 • Realizacja przysługujących praw
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych

Podsumowanie i zakończenie

PROWADZĄCA KAROLINA NIEDZIELSKA

BHP

CZĘŚĆ WSPÓLNA ZARÓWNO DLA KURSU KADRY, JAK I PŁACE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MODUŁU BHP

Obowiązki pracodawcy z zakresu BHP
Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne)
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

PROWADZĄCY ANDRZEJ RADZISŁAW

Ubezpieczenia społeczne

CZĘŚĆ WSPÓLNA ZARÓWNO DLA KURSU KADRY, JAK I PŁACE

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MODUŁU UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 

Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
Składki za pracowników

 • Definicja pracownika w ustawie systemowej
 • Umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło) zawarta z własnym pracownikiem obowiązki względem ZUS
 • Umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki pracodawcy
 • Definicja pracodawcy. Umowy w ramach grupy kapitałowej
 • Umowa na rzecz pracodawcy wykonywana w ramach działalności
 • Przychody zwolnione od składek – analiza interpretacji ZUS
 • Odszkodowania za nierówne traktowanie, mobbing, a składki ZUS, zapewnienie mieszkania, abonamenty medyczne
 • Rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy
 • Wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUS-em i US

Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom

 • Osoby przebywające na urlopach wychowawczych
 • Osoby pobierające zasiłki macierzyńskie
 • Kontrakt menadżerski – kiedy jest odrębnym tytułem do ubezpieczeń, a kiedy może być wykonywany w ramach prowadzonej działalności
 • Osoby pobierające stypendia

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS
Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS

 • Różnice pomiędzy umową o pracę, a umową zlecenia (umową o świadczenie usług)
 • Jakie zapisy wprowadzić do umowy zlecenia, a jakich unikać
 • Korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • Uprawnienia ZUS-u do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę

Składki za członków zarządu, Rad Nadzorczych
Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Kiedy składki nie są opłacane

Rozliczenia z ZUS

 • Zasady rozliczania wpłat na co zwrócić uwagę przy rozliczeniach z ZUS
 • Dokumenty składane do ZUS-u
 • Złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia konsekwencje w rozliczeniach z ZUS-em
 • Jak rozliczyć się z ubezpieczonym i zwrócić mu nadpłacone składki
 • Dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia sposób postępowania
 • Przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • Kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację
 • Kiedy można odzyskać składki od ubezpieczonego

Jak przygotować się na kontrolę ZUS-u?

 • Prawa i obowiązki płatnika podczas kontroli
 • Protokół kontrolny – jak zgłosić zastrzeżenia?
 • Odwołanie od decyzji ZUS. Konsekwencje złożenia odwołania

UMOWY CYWILNOPRAWNE

PROWADZĄCY ANDRZEJ RADZISŁAW

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM MODUŁU UMOWY CYWILNOPRAWNE

CZĘŚĆ WSPÓLNA ZARÓWNO DLA KURSU KADRY, JAK I PŁACE

Umowy cywilnoprawne – rozliczenia
Składki za zleceniobiorców

 • Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem
 • Przychody zleceniobiorców zwolnione od składek
 • Umowa z uczniem lub studentem do kiedy nie naliczamy składek

Minimalna stawka wynagrodzenia dla zleceniobiorców

 • Gwarancja minimalnej stawki godzinowej
 • Zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne)
 • Ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy
 • Zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę
 • Okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów
 • Umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę
 • Kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje
 • Uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców
 • Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców

Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie wykonuje inne umowy zlecenia

 • Prowadzi działalność gospodarczą
 • Przebywa na urlopie wychowawczym
 • Przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
 • Wykonuje umowę o pracę w innej firmie

Analiza przypadków
Treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę
Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje
Kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki?
Jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę?
Treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę
Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje
Kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki?
Jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek
Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem lub wykonywana na rzecz własnego pracodawcy – obowiązki płatnika składek

 • Zagrożenia dla płatnika
 • Jakie zapisy wprowadzić do treści umów zawieranych z firmami zewnętrznymi aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy płatnika?

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę

 • Przychody zwolnione od składek
 • Rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca
 • Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorców

 • Kiedy składka na FP nie jest opłacana?

Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane za zleceniobiorców
Umowa o dzieło

 • Treść umowy o dzieło, prawa i obowiązki stron, zasady ustalania wynagrodzenia
 • Umowa o dzieło a składki ZUS
 • Różnice pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło, a umową o pracę
 • Kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia?
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło – analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS
 • Wskazówki praktyczne – jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło
 • Konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia – sposób postępowania ZUS-u
 • Odwołanie od decyzji ZUS
 • Jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy

Obowiązki płatnika związane z opłacaniem składek za osoby wykonujące kontrakt menadżerski
Opodatkowanie umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem najnowszych zmian
Odpowiedzi na pytania uczestników

PROWADZĄCY ANDRZEJ RADZISŁAW

ZASIŁKI

CZĘŚĆ WSPÓLNA ZARÓWNO DLA KURSU KADRY, JAK I PŁACE

Zmiany w ustawie zasiłkowej w 2022 r.

 • Zmiany w ustalaniu okresu zasiłkowego przy ponownej niezdolności do pracy
 • Zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków
 • Skrócenie okresu wypłaty świadczeń chorobowych po ustaniu zatrudnienia
 • Omówienie innych zmian dotyczących zasiłków

Ustalanie prawa do świadczeń, w związku z COVID-19

 • Świadczenia dla osób poddanych obowiązkowej kwarantannie, izolacji, izolacji w warunkach domowych

Świadczenia chorobowe: wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne

 • Okresy wypłaty
 • Okres wyczekiwania na prawo do zasiłku
 • Przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • Kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • Wysokość świadczeń chorobowych
 • Okres zasiłkowy i zasady jego liczenia
 • Zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego
 • Okres przez który świadczenie przysługuje
 • Wysokość świadczenia
 • Podstawa wymiaru świadczenia
 • Zasady jej waloryzacji
 • Dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych

Zasiłek macierzyński

 • Za okres urlopu „podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie
 • Za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców
 • Przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • Zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • Wysokość zasiłku macierzyńskiego
 • Zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • Zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego
 • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego

  Zasiłki opiekuńcze

  • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach
  • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość
  • Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
  • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
  1. ustalanie prawa i okoliczności uprawniające do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
  2. zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

  Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

  • Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
  • Przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
  • Zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku
  • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
  • Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
  • Składniki przysługujące do określonego terminu, zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłków – analiza przypadków
  • Podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia
  • Kiedy składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków należy uzupełnić

  SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ

  CZĘŚĆ WSPÓLNA ZARÓWNO DLA KURSU KADRY, JAK I PŁACE

  KURS BĘDZIE FORMĘ NAGRANIA DO ODTWORZENIA

  SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

  Uwarunkowania formalno - prawne
  Część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządów – podział i naliczanie
  Parametry liczbowe a naliczenie subwencji oświatowej
  Wagi i ich znaczenie w naliczeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
  Rodzaj oddziałów klasowych a naliczenie subwencji oświatowej
  Parametry kadrowe a naliczenia subwencji oświatowej
  Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej
  Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej
  Kontrola zgodności wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej ze stanem faktycznym prowadzona przez organy kontroli skarbowej oraz NIK
  Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły, przedszkola, szkoły, placówki oświatowej
  Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO2 danych niezgodnych z prawdą
  Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO
  Omówienie procedury dostępu do bazy danych SIO2
  Rejestracja szkoły w RSPO (dodawanie etapów edukacyjnych)
  Logowanie do strefy, informacje i materiały umieszczone w strefie
  Zasady rejestrowania uczniów i nauczycieli
  Wprowadzanie danych o uczniach i nauczycielach (zakres danych wprowadzanych)
  Zakładanie oddziałów w systemie
  Przypisywanie uczniów do oddziałów
  Promocja, brak promocji, uczniowie nie podlegający promocji
  Rejestracja Orzeczeń i Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju
  Przypisanie dziecka do oddziału dodatkowego
  Egzaminy zewnętrzne w systemie, zgłaszanie uczniów do egzaminów
  Wprowadzenie informacji o realizacji obowiązku szkolnego

  PROWADZĄCA MAŁGORZATA NAROŻNIK

  Płatnik

  CZĘŚĆ WSPÓLNA ZARÓWNO DLA KURSU KADRY, JAK I PŁACE

  Obsługa programu Płatnik

  • Konfiguracja programu i obsługa interfejsu użytkownika w programie Płatnik

  Obsługa Rejestru Płatników

  • Zakładanie kartotek dla płatników składek w Rejestrze Płatników
  • Operacje na danych płatnika w Rejestrze Płatników
  • Potwierdzanie danych płatnika w ZUS – pobieranie i aktualizacja danych z bazy serwera ZUS
  • Dokumenty ZPA, ZIPA, ZWPA, ZAA, ZBA

  Wprowadzanie danych ubezpieczonych do bazy programu i obsługa dokumentów związanych ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem ubezpieczonych

  • Praca w Rejestrze Ubezpieczonych
  • Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Kartoteki Ubezpieczonych
  • Operacje na danych ubezpieczonych
  • Aktualizacja danych w Rejestrze Ubezpieczonych
  • Korekta danych ubezpieczonych – dokumenty ZIUA i ZUA z opcją korekta/zmiana
  • Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS
  • Kolejność składania dokumentów w trakcie rejestracji – wyrejestrowania
  • Dokumenty ZUA, ZZA, ZIUA, ZWUA

  Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin ubezpieczonych do i z ubezpieczeń zdrowotnych

  • Obsługa formularza ZCNA
  • Dane członków rodzin w kartotece ubezpieczonych
  • Wyrejestrowanie pracownika dokumentem ZWUA z automatycznym wyrejestrowaniem członków rodzin z ubezpieczeń zdrowotnych na dokumencie ZCNA
  • Likwidacja płatnika dokumentem ZWPA a automatyczne wyrejestrowanie ubezpieczonych wraz z członkami rodzin na dokumencie ZCNA

  Dokumenty rozliczeniowe ZUS

  • Import dokumentów z programu kadrowo-płacowego
  • Tworzenie osobowych dokumentów rozliczeniowych RCA, RSA
  • Dane rejestru ubezpieczonych a tworzenie dokumentów osobowych RSA, RCA
  • Tworzenie deklaracji miesięcznej DRA w oparciu o deklaracje osobowe RSA, RCA
  • Automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych poprzez wykorzystanie kreatora
  • Korygowanie dokumentów rozliczeniowych
  • Automatyczne tworzenie dokumentów korygujących z wykorzystaniem kreatora
  • Zakres weryfikacji dokumentów w oparciu o Kompleksowy System Informatyczny ZUS
  • Dokumenty: RCA, RSA i DRA

  Wysyłanie dokumentów do ZUS

  1. Rodzaje wysyłki dokumentów do ZUS
  2. Tworzenie zestawów dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
  3. Obsługa dokumentów w zestawach i ich weryfikacja
  4. Wysyłka zestawów do ZUS

  Zmiany obowiązujące od 2022 roku

  1. Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń
  2. Zmiany druków DRA I RCA
  3. Likwidacja druku RZA
  4. Nowe terminy do rozliczeń z ZUS

  Zestaw Kadrowca

  Mam przepis na sukces w kadrach. Składa się on z trzech składników. Obecność na szkoleniach to jeden z nich. Uzupełnianie i powtarzanie nabytej wiedzy to drugi, a relaks po nauce to trzeci. Dlatego dla każdego uczestnika kursu, wysłane zostaną dodatkowe bonusowe materiały i produkty, które urozmaicą i uprzyjemnią naukę:

  • zestaw książek: Kadry w Oświacie, Płace w Oświacie, Świadectwo Pracy, Dokumentacja Pracownicza, Uprawnienia Rodzicielskie
  • notes i długopis kadrowca,
  • segregator i pendrive ze wzorami dokumentów,
  • kubek i torba,
  • kalkulator,
  • zaślepka,
  • pomadka,
  • świeca zapachowa i pomadka,
  • kursanci będą mieć dostęp do nagrań szkoleń przez rok.

  Ważne! Zestawy Kadrowca będą wysłane pod koniec lutego/na początku marca

   

  Najwyższa jakość szkoleń

  INSTYTUT KADR I PŁAC PERFECTA

  Każdy uczestnik, który ukończy z wynikiem pozytywnym kurs prowadzony przez Perfectę, otrzyma zaświadczenie wydane według wzoru MEiN, na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji w zawodzie Specjalista ds. kadr i płac, kod zawodu: 242310.

  Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych wpisaną do Rejestru Placówek Oświatowych pod numerem 556 prowadzonego przez Prezydenta Miasta Torunia oraz do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonego przez Ministra Edukacji pod numerem RSPO 277030.

  Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
  normy PN – EN ISO 9001:2015

  Perfecta Instytut Kadr i Płac jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego w formach pozaszkolnych stosuje System Zarządzania Jakością i spełnia wymagania PN – EN ISO 9001 : 2015 w zakresie szkoleń zamkniętych i otwartych z zakresu kadr i płac w formie zdalnej i stacjonarnej.

  Dzięki stosowanemu systemu zarządzania masz pewność, że uzyskujesz kompetencje i kwalifikacje na najwyższym poziomie.

  Uzyskane kwalifikacje i umiejętności są doceniane i uznawane przez pracodawców.

  Z uwagi na wprowadzony System Zarządzania Jakością możemy pochwalić się bardzo dużym wskaźnikiem decyzji pozytywnych przy ubieganiu się przez kursantów o dofinansowanie z publicznych funduszy (KFS i BUR).

  KURS STARTUJE ZA:

  Dzień(s)

  :

  Godzina(y)

  :

  Minut(y)

  :

  Sekund(y)

  Kurs Kadry i Płace w Oświacie startuje już 13 stycznia 2024 roku, aktualnie odbywa się jego przedsprzedaż w najlepszych, promocyjnych cenach. Pobierz szczegółowy harmonogram KLIKNIJ TUTAJ

  Za kurs możesz zapłacić jednorazowo lub skorzystać z wygodnej płatności cyklicznej w 2 lub 4 ratach. Numer rachunku do dokonania płatności cyklicznej znajdziesz na otrzymanej fakturze. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko i określ, którą ratę opłacasz.

  Z myślą o uczestnikach, którzy czynnie pracują w ciągu tygodnia, zaplanowałam kurs w formie weekendowej. Będziemy się spotykać na żywo, w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy ClickMeeting. najwięcej zyskasz, będąc na każdym spotkaniu.

  wybierz pakiet kursów kadry i płace w oświacie

  Poniżej znajdziesz możliwość zapisania się do kursu w opcji płatności jednorazowej lub cyklicznej. Do wyboru masz 3 opcje zapisu na program: pakiet obejmujący KURS KADRY I PŁACE, pakiet obejmujący KURS KADRY (kurs nie zawiera modułu Płace), pakiet obejmujący KURS PŁACE (kurs nie zawiera modułu Kadry). 

  Poznaj opinie moich kursantów

  Świetny kurs, bardzo dziękuję. Dużo przydatnych materiałów, które można edytować i przerabiać co znacznie ułatwi pracę początkujących osób. Dodatkowo otrzymałam e-booki do których zawsze można wrócić żeby coś sobie przypomnieć. Sam kurs prowadzony bardzo przystępnie co dla osób, które zaczynają swoją przygodę z kadrami jest bardzo ważne, ponieważ wszystko zostało przedstawione w taki sposób i na takich przykładach żeby dało się to zrozumieć.

  Paulina K.

  Kurs Kadry

  Kurs jest poprowadzony z zachowaniem najwyższego stopnia pofesjonalizmu. Pani Karolina nie tylko klarownie przedstawia wszystkie zagadnienia, ale także szczególną uwagę przywiązuje do aspektów często pomijanych lub błędnie interpretowanych przez kadrowców. Olbrzymia zaletą, poza możliwością odbywania kursy w dowolnym tempie i czasie, są dodatkowe materiały porządkujące wiedzę. Kurs jest rewelacyjny i polecam go serdecznie wszystkim niezdecydowanym. Osobiście nie wierzę, że ktoś mógłby przygotować go lepiej. Wielkie gratulacje dla Pani Prowadzącej!

  Katarzyna B.

  Kurs Kadry

  Bardzo dobrze przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Pani Karolina posiada ogromną wiedzę w temacie prawa pracy i ubezpieczeń, którą przekazuje w sposób bardzo przystępny i zrozumiały, odpowiada na wszystkie pytania uczestników i wyjaśnia wszystkie nurtujące problemy, przy tym udzielając cennych wskazówek przydatnych w pracy

  Agnieszka J.

  Kurs Warunki zatrudnienia po zmianach z uwzględnieniem stanowisk PIP

  Wysoki poziom merytoryczny. Podczas kursu omawiane były przykłady z praktyki kadrowej, a także interpretacje i wyroki sądu. Z czystym sumieniem polecam 🙂

  Paulina B.

  Kurs Kadry

  Mój pierwszy kurs u Pani Karoliny i już wiem, że napewno nie ostatni 🙂
  Doskonale zorganizowany kurs, super przykłady i proste tłumaczenie.

  Marta K.

  Kurs BHP dla kadr i płac

  Polecam!Polecam!Polecam! To co wydawało się trudne po szczegółowej lekcji jest już proste. Z chęcią wracam do tematów, by utrwalić wiedzę. Dziękuję Pani Karolino za 100% włożonego serca !

  Karolina S.

  Kurs Specjalista ds. kadr i płac

  Bardzo profesjonalne szkolenie. Pani Karolina bardzo dokładnie tłumaczy wszystkie zagadnienia. Pokazuje liczne przykłady. Pełen profesjonalizm. W razie jakichkolwiek wątpliwości/ pytań zawsze można zwrócić się z pytaniem do Pani Karoliny, która rzeczowo i szybko na nie odpowiada. Dodatkowym atutem kursu, jest możliwość ponownego odsłuchania lekcji, dla utrwalenia wiedzy. POLECAM!

  Ewelina W.

  Kurs Kadry i Płace w Oświacie

  Możliwość nauki w dowolnym czasie, kurs bardzo dobrze opracowany, przekazany w prostym języku, a do tego dużo materiałów szkoleniowych, wzorów dokumentów i przykładów z życia codziennego. Napewno skorzystam z dodatkowych kursów. Polecam dla każdego zainteresowanego.

  Ewelina K.

  Kurs Kadry

  Jestem bardzo zadowolona z kursu. Wiedza przekazana w bardzo zrozumiały sposób z dużą ilością przykładów, które wyraźnie obrazowały zagadnienia poruszane w konkretnych tematach. Żaden istotny akt prawny ważny w pracy kadrowca został przedstawiony i omówiony co jest dla mnie bardzo dużym atutem. Polecam

  Anna F.

  Kurs Specjalista ds. kadr i płac

  Poznaj wykładowców

  KAROLINA NIEDZIELSKA

  Prawnik z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, specjalista ds. kadr i płac, dyrektor zarządzający.

  Wieloletnie doświadczenie zdobyła m.in. w wydziale obsługi prawnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie doktorantka w Katedrze Prawa Pracy – Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych WPiA UŁ.

  Właścicielka własnej praktyki prawnej, wykładowczyni na uczelniach wyższych oraz czynny szkoleniowiec z dorobkiem ponad 5 tysięcy przeszkolonych specjalistów. Właścicielka bloga karolinaniedzielska.pl/blog oraz fanpage’a Kwadrans z HR- Karolina Niedzielska.

  Andrzej Radzisław

  Andrzej Radzisław

  Prowadzący Kurs Umowy cywilnoprawne i Ubezpieczenia społeczne, Zasiłki

  Jest radcą prawnym, byłym pracownikiem Centrali ZUS i ekspertem z wieloletnim doświadczeniem. Pracując w Centrali ZUS brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami, analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami. Był wykładowcą prawa ubezpieczeń w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Trener z ponad 20 – letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń. Występował w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczy w kongresach i sympozjach związanych z tematyką płac.

  Renata Majewska

  Renata Majewska

  Prowadząca Kurs Płace

  Ekspert prawa pracy i wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Ukończyła studia prawnicze w 1997 r. na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Przez prawie dziesięć lat pracowała jako redaktor w dziale prawnym dziennika „Rzeczpospolita”, ostatnie kilka lat jako redaktor prowadzący poradnika dla pracodawców „Dobra Firma”. Od 2009 roku lat prowadzi firmę, w ramach której jest wykładowcą szkoleniowym, o nazwie Biuro Kadr i Płac. Specjalizuje się w prawie pracy i płacach, zwłaszcza w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń, w tym przysługujących w sferze budżetowej (np. nauczycieli, trzynaste pensje). Autorka licznych publikacji poradniczych z zakresu prawa pracy, w tym wynagrodzeń, np. jak obliczać wynagrodzenia, sporządzanie listy płac, jak tworzyć regulamin wynagradzania pracowników samorządowych.

  Małgorzata Narożnik

  Małgorzata Narożnik

  Prowadząca Kurs Płatnik

  Starszy Specjalista ds. kadr i płac. Certyfikowany trener Comarch ERP Optima. Z wykształcenia magister zarządzania, ukończyła także prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim. Z doświadczenia starszy specjalista ds. kadr i płac z ponad 22-letnim stażem w zakresie zarządzania kadrami w zróżnicowanych środowiskach biznesowych. Obszary specjalizacji obejmują m.in. prawo pracy, specjalistyczną wiedzę z zakresu kadrowo-płacowego, administrowanie świadczeniami, obsługę wynagrodzeń, zatrudnianie cudzoziemców, czas pracy i relacje pracownicze.

  Agnieszka Żarecka

  Agnieszka Żarecka

  Prowadząca Kurs RODO

  Starszy inspektor BHP, certyfikowany trener standardu HRD BP, inspektor ochrony danych osobowych, wewnętrzny auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Od lat prowadzi wstępne i okresowe szkolenia z zakresu BHP, ponadto wspiera podmioty publiczne i prywatne we wdrażaniu wymagań unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szkoli z zakresu ochrony danych, pełni funkcję Inspektora ochrony danych w zakresie zgodnym z wymaganiami RODO.

  NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  Z
  w
  Czy otrzymam fakturę na kurs?

  Aby otrzymać fakturę należy zaznaczyć tą opcję w sklepie. W przypadku zaznaczenia opcji paragon brak jest możliwości późniejszego wystawienia faktury.

   Z
   w
   Z jakich form płatności mogę skorzystać?

   Można skorzystać z szybkich płatności internetowych za pośrednictwem TPAY. Dostępne są szybkie przelewy internetowe, BLIK, przelew tradycyjny. Istnieje także możliwość wybrania płatności Twisto, która polega na zamówieniu kursu i uiszczeniu za niego zapłaty po 30 dniach.

   Z
   w
   Jak mogę skorzystać z rat na kurs?

   Istnieją dwie możliwości rozłożenia na raty. Pierwszą opcją jest wybór płatności ratalnej w sklepie. Istnieje możliwość rozłożenia na 2 lub 6 rat, które są nieoprocentowane. Drugą opcją płatności ratalnej jest wybór w płatności TPAY w sklepie możliwości rozłożenia na raty przez Bank PEKAO (opcja: raty Pekao). W tym wypadku istnieje możliwość rozłożenia na maksymalnie na 36 rat płatności za kurs.

   Z
   w
   Czy istnieje możliwość uzyskania dotacji na kurs?

   Tak, można uzyskać dofinansowanie na kurs z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Bazy Usług Rozwojowych. Pomagamy w sporządzaniu wniosków do instytucji przyznających dotacje.

   Z
   w
   Kiedy zaczyna się kurs?

   Kurs rozpoczyna się w dniu 13 stycznia 2024 r.

   Z
   w
   Czy otrzymać nagrania z zajęć na których nie będę mógł uczestniczyć na żywo?

   Tak, kurs jest nagrywany w całości. Nagrania pojawiają się na kontach uczestników kursu w ciagu 5 dni roboczych od dnia szkolenia. Dostęp do nagrań uczestnik kursu ma przez rok.

   Z
   w
   Czy kurs jest dla mnie, jeśli jestem osobą początkującą?

   Tak, kurs jest odpowiedni zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zakładami i płacami oraz osób zajmujących się tą tematyką. Zachęcam także, aby w kursie udział wzięły osoby, które powracają na rynek pracy lub chcą podnieść swoje kwalifikacje lub potwierdzić je stosownym dokumentem.

   Z
   w
   Jakie warunki techniczne muszę spełnić żeby w pełni korzystać z zajęć?

   Aby uczestniczyć w kursie należy mieć dostęp do komputera wyposażonego w głośniki oraz Internetu.

   Z
   w
   Czy pracodawca może sfinansować mój kurs?

   Tak, istnieje możliwość finansowania kursu przez pracodawcę. Możliwe jest także wystawienie faktury PROFORMA oraz faktury z odroczonym terminem płatności 7 lub 14 dni. W tym celu proszę skontaktować się z sekretariatem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl, telefon: 781-301-175

   Z
   w
   Harmonogram spotkań

   Pobierz szczegółowy harmonogram spotkań. Pobieram harmonogram kursu (klik)

   Z
   w
   Czym jest zaświadczenie MEiN i jakie daje uprawnienia do wykonywania zawodu?

   Zaświadczenia MEiN mogą wydawać tylko i wyłącznie placówki wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 22 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Zaświadczenie potwierdza odbycie kursu oraz potwierdza kwalifikacje w określonym zawodzie.

   Z
   w
   Mam inne pytania, jak mogę się skontaktować

   W tym celu proszę skontaktować się z sekretariatem: sekretariat@karolinaniedzielska.pl, telefon: 781-301-175

   Z
   w
   Czy mogę zrezygnować z kursu przed jego rozpoczęciem albo w trakcie jego trwania?

   Tak, zgodnie z prawem konsumenckim jeśli umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorcy, można odstąpić od niej w ciągu 14 dni od zapisania się na kurs. Po tym terminie nie ma prawnej możliwości rezygnacji z kursu. Bez względu na brak uczestnictwa w kursie, w przypadku wybrania opcji płatności ratalnej należy uiścić płatność za kurs w pełnej kwocie.